Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 3 września 2021 r. uchwały w sprawie uchwalenia Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (Program) według następujących zasad:

  1. W ramach Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000 złotych,
  2. Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  3. Emisje Obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku,

Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach Programu.
Wartości oraz harmonogramy realizacji emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu uzależnione będą od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki oraz podmiotów od niej zależnych.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 3 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach Programu.

Załączniki: