Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku [Zamawiający] dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przezkonsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. [Lider Konsorcjum], spółka zależna od Emitenta - tj. Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie (Partner Konsorcjum) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski –Haćki” [Inwestycja].

Załączniki: