Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 17 września 2020 r. ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Białymstoku (Zamawiający) dwóch umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego w ramach zadania pn.: „Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek matyksowo – grysowych (SMA) oraz masami na zimno, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów, wykonanie oraz remont oznakowania poziomego, wykonanie naprawy spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych, dostawa masy na zimno oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podziale na 6 części.” (Zadanie). Łączna wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesie ok. 41,0 mln zł netto.

Załączniki: