W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z Coopera Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (spółka zależna od Unidevelopment S.A.) (Zamawiający), na realizację etapu 3A inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 9 września 2020 r. aneksu do Umowy (Aneks), na mocy którego z Umowy wykreślono zapisy warunkujące wejście w życie Umowy od podpisania przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji oraz wydania przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia realizacji robót, a także uzgodniono, iż wejście w życie Umowy następuje z dniem podpisania Aneksu.

Załączniki: