W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 informującego o zawarciu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum, Emitent, Spółka) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z Województwem Podlaskim - Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja), raportu bieżącego nr 14/2018 w przedmiocie odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz raportu bieżącego nr 20/2018 informującego o złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a także w nawiązaniu do informacji nt. zdarzeń dotyczących sporu pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym prezentowanych na gruncie kolejnych raportów okresowych za okresy sprawozdawcze w latach 2018 – 2019, w tym w szczególności w raportach rocznych za 2018 i 2019 r., Zarząd UNIBEP S.A. informuje o powzięciu w dniu 14 sierpnia 2020 r. wiadomości o złożeniu przez Zamawiającego do właściwego sądu, pisma procesowego stanowiącego rozszerzenie powództwa, w ramach którego Zamawiający domaga się od Emitenta zapłaty kwoty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy wwysokości ok. 8,3 mln zł, o żądanie zasądzenia na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego, zdaniem Zamawiającego, wartość w/w kary umownej, tj. kwoty ok. 104 mln zł. Na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent oczekuje na doręczenie powyższego pisma procesowego przez Sąd.

Załączniki: