Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A.obradujące w dniu 15 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 22 gr na jedną akcję.

Załączniki: