W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zawarcia z Fama Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 2 czerwca 2020 r. aneksu do Umowy (Aneks), na mocy którego z Umowy wykreślono zapisy warunkujące wejście w życie Umowy od podpisania przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji oraz uzgodniono, iż wejście w życie Umowy następuje z dniem podpisania Aneksu.

Załączniki: