Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na GPW praw do akcji zwykłych serii B spółki UNIBEP S.A. oraz wprowadzenia do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki UNIBEP S.A.

Załączniki: