Zarząd UNIBEP S.A. informuje, iż 4 kwietnia 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałą nr 253/2008 postanowił wprowadzić z dniem 8 kwietnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLUNBEP00023".

Załączniki: