Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 października 2018 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Monday Kosmonautów MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Kosmonautów), w której jedynymi wspólnikami są Monday Development S.A. (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. (Komplementariusz) zawarła z Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A.) (Bank) aneks (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Załączniki: