W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 53/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w przedmiocie zawarcia z przedsiębiorstwem komunalnym „Akwa Mińsk” z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 25 listopada 2020 r. aneksu do Umowy, na mocy którego uzgodniono:

  • podział prac na dwie części, z czego część I obejmująca prace projektowe oraz część prac budowlanych o wartości ok. 2,26 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 10,12 mln PLN netto, jest finansowana wyłącznie ze środków własnych Zamawiającego, a część II obejmująca pozostałe prace budowlane o wartości ok. 9,05 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 40,47 mln PLN netto, zostanie sfinansowana ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego Zamawiającemu przez bank polski (Bank) z ubezpieczeniem KUKE;
  • wejście w życie Umowy w odniesieniu do prac budowlanych składających się na część I z dniem zawarcia Aneksu;
  • w odniesieniu do prac budowlanych składających się na część II warunkiem wejścia Umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem i uzyskanie przez Emitenta pisemnego potwierdzenia Banku o operatywności kredytu, co powinno nastąpić w I kwartale 2021 r.;
  • realizacja prac budowlanych składających się na część I rozpocznie się w IV kwartale 2020 r., a zakończy w III kwartale 2021 r. Natomiast okres realizacji prac budowlanych składających się na część II wynosi 16 miesięcy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Załączniki: