17 czerwiec 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - główne decyzje

17 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unibep SA.

W czasie obrad przyjęto uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok:

- udzielenia absolutorium wszystkim Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2020

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020

- udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

Akcjonariusze postanowili wypracowany zysk netto za 2020 rok w kwocie 16 761 967,84 zł podzielić w następujący sposób:

1. kwota 9 471 190,20 zł na dywidendę dla akcjonariuszy;

2. kwota 7 290 777,64 zł  na kapitał zapasowy