31 maj 2021

Dobra sprzedaż mieszkań napędziła wyniki Grupy Unibep

Blisko 9,8 mln zł zysku netto (wzrost o ponad 250 proc. rdr), przy sprzedaży na poziomie ok. 307 mln zł (spadek o 11 proc. rdr) – takie są wyniki Grupy Unibep za I kwar­tał 2021 r. Przedstawione wyniki są głównie efektem bardzo dobrej sprzedaży mieszkań w naszym segmen­cie deweloperskim. W części budowlano-infrastruktu­ralnej posiadamy kontrakty na kwotę ok. 2,4 mld zł, w tym na trzy pozostałe kwartały 2021 r. portfel zleceń wynosi ok. 1,1 mld zł – napisał w komentarzu do raportu za I kwartał 2021 r. Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA.

- Unidevelopment SA korzysta z bardzo dobrej koniunk­tury na rynku nieruchomości, oferując szeroką gamę lokali na trzech rynkach: warszawskim, poznańskim i radomskim – dodaje prezes spółki.

Jednocześnie podkreśla, że cały czas jest rozwijany ten seg­ment działalności Grupy Unibep, gdyż z jednej stro­ny przynosi bardzo dobre wyniki finansowe, z drugiej – firma może jeszcze pełniej wykorzystać efekt syner­gii. - Generalne wykonawstwo jest przygotowane, by sprawnie i efektywnie budować osiedla mieszkaniowe dla naszego dewelopera zarówno na rynkach, gdzie już jesteśmy, czy też na nowych rynkach, gdzie planujemy pracować – twierdzi Leszek Gołąbiecki.

W przypadku generalnego wykonawstwa prezes zwraca uwagę na dużą liczbę inwestycji (blisko 40 budów) i dywersyfikację segmentową – Unibep SA buduje  w różnych segmen­tach budownictwa: od osiedli mieszkaniowych, przez projekty dla budownictwa przemysłowego, po inwe­stycje pozyskane w ramach zamówień publicznych.

- Jako generalny wy­konawca inwestycji mamy solidny portfel zamówień - obecnie jest on na poziomie ok. 1 mld mln zł, ale cały czas prowadzimy aktywną akwizycję w różnych segmentach budownictwa kubaturowego – mówi Leszek Gołąbiecki.

Podkreśla, że zlecenia realizowane za granicą – na rynkach białoru­skim i ukraińskim – osiągnęły wyniki finansowe zgodne z założeniami. – Najważniejsze  że wszystkie inwestycje realizowane przez Unibep SA na Wschodzie mają bezpieczne finansowa­nie z polskich banków, a kredyty naszych inwestorów są ubezpieczone w KUKE. Obecnie naszym głównym celem w eksporcie usług jest pozyskanie wartościo­wych kontraktów głównie na rynku ukraińskim – dodał szef spółki.

Segment infrastrukturalny – mimo niesprzyjających wa­runków atmosferycznych w I kw. 2021 r. i niższej sprze­daży rok do roku - wykazał za ten okres dodatni wynik finansowy.

- Podpisaliśmy dwie umowy na budowę od­cinków drogi ekspresowej S 19 w woj. podlaskim: od­cinek Ploski – Haćki będziemy realizować sami (wraz z naszą spółką Budrex), natomiast odcinek Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód w konsorcjum z PORR SA. W tym segmencie mamy dobry portfel zleceń – ok. 880 mln zł na trzy kwartały 2021 r. i lata kolejne, przy czym kluczowa będzie realizacja ww. dwóch odcin­ków S19 – twierdzi Leszek Gołąbiecki.

Dodaje jednocześnie, że zarówno Oddział Infrastruktury, jak też Budrex Sp. z o.o. – spółka należąca do Grupy Unibep, budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie – zamierzają wykorzystać wzrost liczby dużych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzonych w woj. podlaskim.

Od początku 2021 roku Unihouse SA – firma produku­jąca budynki wielorodzinne w technologii modułowej drewnianej - podpisała umowy (głównie na naszym kluczowym rynku – w Norwegii) na kwotę ok. 120 mln zł, zaś cały portfel zleceń spółki na pozostałe kwartały 2021 r. oraz lata kolejne wynosi ok. 280 mln zł.

- Cały czas staramy się pozyskać kontrakty na rynkach skan­dynawskich (Norwegia, Szwecja), jak też na rynkach niemieckim i polskim, przy czym szczególnie interesu­jącym jest rynek naszego zachodniego sąsiada, gdyż już obecnie są tam specjalne programy wsparcia bu­downictwa energooszczędnego, w tym budownic­twa drewnianego – mówi prezes Unibep SA.

Zwraca też uwagę na pierwszy, historyczny kontrakt w formule partnerstwa publiczno-prywatne­go. - Dla gminy Małkinia Górna zbudujemy 44 miesz­kania komunalne. Budynek powstanie w technologii drewnianej modułowej. Jestem pewien, że doświad­czenia, które zdobyliśmy w trakcie tego procesu po­zwolą nam na rozwijanie w niedalekiej przyszłości tego segmentu naszej działalności – dodaje.

Głównymi celami Grupy Unibep na najbliższe miesiące są: terminowa realizacja wszystkich kontraktów, dbanie o najwyższą jakość, pilnowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa, budowanie solidnego portfela zleceń w każdym segmencie, po­prawa efektywności prowadzonego biznesu, sprawne zarządzanie kadrami oraz troska o zdrowie i bezpie­czeństwo naszych pracowników.

- Wszystkie one składają się na stały, planowy rozwój Grupy Unibep – kończy Leszek Gołąbiecki.

Raport TUTAJ