W 2018 roku Grupa Unibep osiągnęła przychody w wy­sokości 1,66 mld PLN (w porównaniu z analogicznym okresem wzrost o 1,8%) i wynik netto – 27,5 mln PLN (wzrost o 3,7 % rok do roku).

- Na nieznaczną poprawę skonsolidowanych danych Grupy wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki w dwóch biznesach – gene­ralnym wykonawstwie eksport oraz w działalności de­weloperskiej. Pragnę dodać, że mamy solidny stabilny portfel zamówień - na rok 2019 w części budowlano­-infrastrukturalnej wynosi on ok. 1,4 mld zł, na lata ko­lejne 0,6 mld PLN. Portfel jest zdominowany przez za­mówienia zlecone przez inwestorów prywatnych – napisał w komentarzu do wyników Grupy Kapitałowej Unibep Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA.

Prócz podsumowania poszczególnych segmentów działalności, prezes odniósł się do sytuacji kadrowej i rozwoju Grupy. - W roku 2018 wzmocniliśmy się kadrowo i kompeten­cyjnie w każdym segmencie działalności – w Grupie Unibep zatrudnienie wynosi 1486 osoby i praktycznie nie zmieniło się rok do roku. Umiejętnie i odpowiedzial­nie rozszerzamy współpracę między poszczególnymi biznesami naszej Grupy – napisał Leszek Gołąbiecki.

- Jestem przekonany, że rok 2019 będzie kolejnym wy­magającym i niełatwym rokiem dla branży budow­lanej. Chcę dodać, że jako zarząd spółki podjęliśmy wiele decyzji, by do tej niestabilnej sytuacji właściwie się przygotować – dodał Prezes Zarządu Unibep SA.

Raport roczny za 2018