16 listopad 2018

Komentarz Leszka Gołąbieckiego, Prezesa Zarządu Unibep SA, do wyników za III kwartał 2018 r.

Grupa Unibep zakończyła III kwartał 2018 roku przy­chodami ze sprzedaży na poziomie 1 227 milionów zło­tych (+15 % rok do roku) i zyskiem netto w wysokości 26,9 milionów złotych (+15 % rok do roku).

Jednocześnie należy podkreślić, że branża budowla­na od wielu kwartałów musi zmierzyć się z wieloma problemami, które istotnie wpływają na wyniki finan­sowe przedsiębiorstw. Co prawda produkcja budow­lano-montażowa dynamicznie rośnie (w tempie po kil­kanaście procent rok do roku), to jednak niekorzystne tendencje – wyższe ceny materiałów, problemy z nie­doborem siły roboczej, rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców i pracowników – mają nieko­rzystny wpływ na sytuację całej branży budowlanej. Niestety, ta tendencja utrzymuje się we wszystkich segmentach branży i co gorsza brak pracowników i podwykonawców nie pozwalają dzisiaj sądzić, aby ta sytuacja uległa szybko zmianie.

Dlatego by przeciwstawić się tej trudnej sytuacji ryn­kowej, w tym od wzrostu kosztów materiałów i usług, rozbudowujemy siły własne, zwłaszcza w segmentach infrastrukturalnym i produkcyjnym oraz utrzymujemy i wzmacniamy zbudowane przez wiele lat dobre re­lacje z podwykonawcami i dostawcami. Zatrudnienie w Grupie Unibep na koniec września 2018 roku wynio­sło 1 476 osób. Poza tym utrzymujemy i konsekwentnie rozbudowujemy kompetencje w każdym segmencie budowlanym, by być konkurencyjnym na coraz bar­dziej wymagającym rynku.

Nasze generalne wykonawstwo w kraju prowadzi jeszcze prace przy realizacji trudnych umów pod­pisanych w latach 2016-2017, jednak z końcem bie­żącego roku większość tych kontraktów zostanie skończonych, a projekty z akwizycji 2018 roku są po­zyskane z uwzględnieniem obecnej sytuacji rynkowej. Ważne podkreślenia jest, że nasi długoletni partnerzy – inwestorzy prywatni – wykazują duże zrozumienie dla trudnej sytuacji w branży i godzą się na waloryzację wynagrodzenia za nasze usługi. Pracujemy głównie w segmencie mieszkaniowym w Warszawie i taką poli­tykę będziemy utrzymywać, jednakże sytuacja skłania nas do większej dywersyfikacji – zarówno pod wzglę­dem geograficznym (prócz Warszawy i Poznania, pra­cujemy m.in. w Krakowie, Łodzi i okolicach), jak i pro­duktowym (kilka realizacji przemysłowych).

Rozwijamy naszą działalność eksportową – rozpoczy­namy projekt budowlany na kolejnym rynku, na Ukra­inie. W Kijowie będziemy budować kompleks han­dlowo-rekreacyjny. Realizacja dla Unibep SA będzie bezpieczna pod względem finansowym – inwestor ma uzyskać finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajo­wego SA. Na Białorusi prowadzimy nadal trzy budowy – zgodnie z założonymi parametrami.

Kolejny segment Grupy Unibep, deweloperski pro­wadzony przez Unidevelopment SA, konsekwentnie prowadzi realizacje i sprzedaż inwestycji, jak również przygotowuje kolejne projekty developerskie oparte o zbudowany bank ziemi. Na rynku warszawskim i po­znańskim pracuje nad kilkoma projektami, w najbliż­szych latach będzie miał do zaoferowania – razem z partnerami biznesowymi – ponad 3700 mieszkań. Podpisał też umowę z CPD SA – jako kontynuację dotychczasowej współpracy – na realizację kolej­nych etapów osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Ur­sus w Warszawie. W sumie w tej lokalizacji powstanie kompleks budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni użytkowej ponad 40 tys. PUM/PUU. Do tej pory razem z CPD SA zrealizowaliśmy ok. 740 mieszkań. W ramach nowej umowy inwestycyjnej będą to kolejne 742 lo­kale mieszkalne. W przypadku tego projektu Unideve­lopment SA świadczy usługi zastępstwa inwestorskie­go i komercjalizacji.

Unihouse Oddział Unibep SA wraz z Unidevelopment SA realizuje i prowadzi sprzedaż mieszkań w Bielsku Podlaskim, pierwszego projektu deweloperskiego w Polsce realizowanego w eko­logicznej technologii prefabrykowanej o konstrukcji drewnianej. Unihouse jest producentem i generalnym wykonawcą inwestycji.

We wrześniu Unihouse Oddział Unibep SA w czasie targów w Nadarzynie oficjalnie zaprezentował swój produkt prefabrykacji modułowej skierowany na ry­nek polski. W moim przekonaniu jest duży potencjał na budowanie w Polsce w tej technologii, zwłaszcza tam, gdzie ważny jest krótki termin realizacji, wysoka jakość budynku (produkt wytworzony w fabryce) oraz późniejszy niższy koszt eksploatacji. To także atrakcyjna oferta, gdy w branży budowlanej brakuje pracowni­ków.

Unihouse jest także aktywny na rynkach norweskim i szwedzkim – prowadzi akwizycję zarówno wśród in­westorów prywatnych, jak też bierze udział w projek­tach samorządowych.

Oddział Infrastruktury Unibep SA, wraz z konsorcjan­tem, z powodzeniem we wrześniu 2018 r. oddał do użytku 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8. W najbliższych latach skorzysta z boomu inwestycyjne­go w Polsce Wschodniej - realizuje lub będzie realizo­wał wiele znaczących projektów infrastrukturalnych głównie na terenie woj. podlaskiego i mazowieckie­go. Na bieżąco raportujemy podpisywanie umów w tym segmencie. Pragnę podkreślić, że zawarte kontrakty są podpisane w oparciu o rynkowe stawki wykonawstwa i w obecnych realiach są bezpieczne pod względem finansowym i realne do zrealizowania w założonych harmonogramach.

Portfel zleceń Grupy Unibep na koniec września 2018 roku wynosi na kolejne okresy 2,1 mld zł. Tylko w III Q 2018 podpisaliśmy umowy o wartości ok. 390 mln zło­tych, zaś od początku 2018 r. do dnia publikacji ra­portu nasz portfel zleceń powiększył się o 1,5 mld zł. Mając na uwadze bezpieczny poziom portfela zamó­wień oraz wymagającą sytuację rynkową, selektywnie podchodzimy do nowych kontraktów. Już na etapie ofertowania staramy się ograniczać potencjalne ryzy­ka. Dotyczy to wszystkich segmentów budownictwa.

Ze szczególną starannością zwracamy uwagę na bez­pieczeństwo finansowe Grupy Unibep. Dbamy o efek­tywne zarządzanie bieżącą działalnością w poszcze­gólnych segmentach oraz planujemy rozwój Grupy Unibep w najbliższych latach.

Zapraszam do zapoznania się z raportem za III Q 2018 roku.

Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA

Link do raportu za III Q 2018 r.