I kwartał 2018 r. Grupa Kapitałowa Unibep zakończyła znacznym wzrostem przychodów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego – 371,6 mln PLN (+40 % rdr) oraz wysokim wzrostem wyniku – 18,9 mln PLN (+255 % rdr). Tak dynamiczny wzrost zysku netto jest spowodowany bardzo dobrymi wynikami Unidevelopment SA – spółki deweloperskiej Unibep SA - pisze Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA.

Sprzedaż Unidevelopment SA była w I Q 2018 rekordowa – osiągnęła 80 mln PLN, co jest konsekwencją projektów zrealizowanych i przekazanych do użytkowania pod koniec roku 2017. Przypomnę, że w ubiegłym roku spółka deweloperska sprzedała 621 mieszkań, z powodzeniem oddając do użytku projekty w Warszawie i Poznaniu. Cieszy zwłaszcza wysoki zysk brutto ze sprzedaży – osiągnął on wartość ok. 29 mln PLN (marża brutto 36 %) w porównaniu do ok. 0,4 mln PLN (marża brutto 4,3 %) rok wcześniej. W tym roku na rynek trafiły już mieszkania II fazy projektu Ursa Park, a w marcu oferta Unidevelopment SA wzbogaciła się łącznie o ponad pół tysiąca lokali. Deweloper wprowadził na rynek nowe projekty: Marywilska Osiedle Kameralne w Warszawie oraz osiedle Nowych Kosmonautów w Poznaniu. Już dziś można stwierdzić, że rok 2018 będzie dobrym rokiem w segmencie deweloperskim.

Co istotne, Unidevelopment SA pozyskał bardzo interesujące tereny pod przyszłe inwestycje – zarówno w Warszawie, jak też w Poznaniu, czyli na rynkach, gdzie prowadzi działalność. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na poznański wieloetapowy i wieloletni projekt z Wiepofamą, gdzie powstanie osiedle na ok. 2000 mieszkań.
Przychody z działalności kubaturowej nie odbiegały znacząco od ubiegłorocznych – wyniosły 214,3 mln PLN w porównaniu z 233,4 mln PLN w roku 2017 r. Spadł wynik tego segmentu – do poziomu 9,2 mln PLN (17,1 mln PLN). Ma to związek z ogólną sytuacją branży budowlanej. Od kilku kwartałów towarzyszy nam rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców oraz wzrostu płac, a także znaczący wzrost cen materiałów. Należy podkreślić, że mimo niestabilnej sytuacji w branży budowlanej wszystkie kontrakty realizujemy zgodnie z harmonogramami. Z inwestorami wspólnie szukamy rozwiązań, aby zniwelować wzrost cen w realizowanych
inwestycjach.

Nasz portfel zamówień w segmencie kubaturowym na ten rok w kraju wynosi ok. 765 mln PLN, zaś za granicą ok. 179 mln PLN. Ważne, że jest on coraz bardziej zdewersyfikowany – dla naszych stałych klientów budujemy osiedla mieszkaniowe, ale mamy także nowych inwestorów, dla których realizujemy hotele, obiekty przemysłowe, magazyny, centra logistyczne.

Warto również zwrócić uwagę na znaczący wzrost przychodów z eksportu – z 9,3 mln PLN w roku 2017 do 20,3 mln PLN w roku bieżącym. Na Białorusi realizujemy obecnie trzy poważne inwestycje – w Grodnie, Mińsku i Bołbasowie. Niewykluczone, że niebawem rozpoczniemy budowę przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej. Inwestycja ma być finansowana z kredytu udzielonego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi Ukrainy. Czekamy na ustalenia stron rządowych.

Znacząco wzrosły przychody z działalności Unihouse Oddział Unibep SA – ok. 50,4 mln PLN w IQ 2018 r. w porównaniu do 27,2 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na słabszy wynik budownictwa modułowego – ok. 1,5 mln PLN w tym roku w porównaniu z ok. 2,2 mln PLN w roku ubiegłym (kwoty te zawierają wyniki na operacjach skarbowych) – miał wpływ m.in. wysoki kurs złotówki względem korony norweskiej i szwedzkiej.

Pragnę dodać, że 8 maja 2018 r. została oficjalnie oddana do użytku nowa hala produkcyjna Unihouse w Bielsku Podlaskim. Inwestycja pozwoli na znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki domów modułowych, a także na poprawę efektywności i jakości produkowanych wyrobów, gdyż cały proces produkcyjny będzie prowadzony pod dachem. Unihouse ma także nowe produkty, które będą oferowane m.in. na rynek polski. Unihouse prowadzi szeroką akwizycję na rynku szwedzkim oraz – wraz z naszymi wieloletnimi partnerami – na rynku norweskim.

W I kwartale 2018 r. segment drogowo-mostowy zwiększył sprzedaż do 28,5 mln PLN (z 15,8 mln PLN w IQ roku 2017). Słaby wynik segmentu jest konsekwencją znaczących wzrostów cen usług i materiałów w infrastrukturze oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jestem przekonany, że kolejne kwartały 2018 roku przyniosą poprawę wyniku tego segmentu.
Chcę podkreślić, że w części budowlano-infrastrukturalnej mamy dobry portfel zleceń – wynosi on 1,46 mld PLN na rok 2018 oraz ok. 0,6 mld PLN na kolejne lata – dlatego wszystkie kontrakty, które obecnie są podpisywane, minimalizują ryzyka związane z dużą zmiennością cen usług i materiałów.

Tylko w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku podpisaliśmy kontakty na kwotę ok. 345 mln PLN (wobec 331 mln PLN w roku ubiegłym) i konsekwentnie budujemy portfel zleceń na rok 2019 i lata kolejne.

Obecnie jako Grupa skupiamy się na efektywności w zarządzaniu projektami, w tym korzyściach wynikających z tzw. efektu skali, oraz pilnowaniu kosztów prowadzenia działalności. Mając na uwadze dynamiczną sytuację z podwykonawcami zwiększamy zatrudnienie oraz zmieniamy strukturę organizacyjną na bardziej efektywną, m.in. powołaliśmy własne brygady, które realizują prace konstrukcyjne. Stawiamy na wysokie kompetencje, dlatego na kluczowe stanowiska w Unibep SA zatrudniamy sprawdzonych fachowców, przed którymi stawiamy precyzyjnie wyznaczone cele.

Naszym nadrzędnym celem na kolejne kwartały 2018 r. jest terminowa realizacja wszystkich kontraktów, dbając o najwyższą jakość, a także pilnowanie stabilności finansowej firmy. To właśnie odpowiedzialne i skuteczne prowadzenie biznesu pozwala z optymizmem planować dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Unibep.

Raport za I Q 2018 r.