Ekologia - temat niezwykle ważny

Grupa Unibep uznaje zagadnienia klimatyczne za aspekt istotny z punktu widzenia jednego z czynników kształtującego otoczenie, w jakim funkcjonuje oraz warunki prowadzenia działalności biznesowej.

W 2020 roku zagadnienia klimatyczne nie były uwzględniane w procesie zarządczym tak w ramach Grupy Unibep, jak również w relacjach z kontrahentami, z zastrzeżeniem realizacji przez Unibep SA inwestycji w formule tzw. zrównoważonego budownictwa (np. inwestycja SOHO w systemie BREEAM) oraz budowy niskoemisyjnych domów drewnianych przez Unihouse SA.

Aspekty wyłącznie klimatyczne nie stanowiły podstaw decyzyjnych dla realizacji działań po stronie spółki lub w ramach Grupy Kapitałowej. Nie funkcjonowały przy tym polityki i procedury dedykowane zagadnieniom klimatycznym. 

Grupa Unibep identyfikuje wpływ na aspekty klimatyczne w szczególności w ujęciu pośrednim. Główne grupy materiałowe, z których korzysta Grupa Unibep są bowiem produktami branż, które istotnie wpływają na klimat – produkcja energii elektrycznej, produkcja cementu i betonu, produkcja asfaltów, produkcja paliw, hutnictwo stali. 

Z uwagi na potencjalną istotność powyższego zagadnienia intencją Unibep SA jest włączenie aspektów klimatycznych w procesy zarządcze oraz strategię działalności Grupy Kapitałowej Unibep. 

Aktualnie identyfikowany jest wpływ Grupy Unibep na klimat w szczególności w następujących obszarach:

 • bezpośredni wpływ na klimat poprzez emisje gazów cieplarnianych pochodzących ze zużycia paliw oraz w ramach realizowanych procesów produkcyjnych;
 • pośredni wpływ związany z emisją CO2 w wyniku zużycia energii zakupionej przez spółki z Grupy Unibep;
 • pośredni wpływ na klimat związany z łańcuchem dostaw (np. emisje podwykonawców, dostawców);
 • wpływ pośredni wynikający ze specyfiki branży - zrównoważone budownictwo kubaturowe, budowa infrastruktury, budownictwo modułowe, produkcje mieszanek bitumicznych etc.
 • wpływ pośredni wynikający ze zmiana technologicznych – większe wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesach projektowania i realizacji projektów budowlanych.

Z punktu widzenia modelu biznesowego Grupy Kapitałowej identyfikowane są następujące obszary wpływu zmian klimatycznych na Emitenta oraz jego model biznesowy:

 • zmiany warunków pogodowych wpływające na realizację procesów budowlanych, w tym możliwość budowy w okresie zimowym;
 • trwałe nasilenie gwałtownych zjawisk pogodowych, które skutkują zwiększeniem ryzyka fizycznych uszkodzeń na placach budowy, jak również zwiększona aktywność zwierząt dostosowujących się do aktualnego otoczenia klimatycznego;
 • potencjalne zmiany cen materiałów budowlanych, których produkcja jest energochłonna i wymaga zaangażowania znacznej ilości energii oraz wody w produkcji;
 • zmiany w sposobie podejścia inwestorów do procesów budowlanych, z uwzględnieniem wpływu na ekologię i klimat;
 • zmiany regulacji i dodatkowe obciążenia dla branż istotnie wpływających na klimat, co może odbić się niekorzystnie na kosztach Grupy.

W Grupie Unibep prowadzone są działania, mające na celu ograniczenie zużycia energii a pośrednio na klimat, takie jak: 

 • wymiana oświetlenia w budynkach Grupy na oświetlenie energooszczędne 
 • zastosowanie automatycznych wyłączników światła 
 • ekojazda– dalsze wprowadzenie restrykcyjnych limitów dot. spalania 
 • wymiana floty na nowe, bardziej oszczędne jednostki 
 • większe wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach budowlanych, m.in. większe wykorzystanie BIM
 • dążenie do pełnego zabezpieczenia środowiska naturalnego inwestycji celem utrzymania warunków istniejącego ekosystemu
 • monitorowanie wskaźników dotyczących kwestii związanych z klimatem w Grupie (m.in. z   użycie mediów - woda, energia elekt., cieplna, ścieki - w rozbiciu na rodzaj i miejsce; zużycie niektórych grup materiałów w rozbiciu na rodzaj i miejsce;  zużycie paliw w rozbiciu na rodzaj i miejsce i cel - grzewcze, technologiczne, transport; pomiary emisji do powietrza z WMB
 • optymalizacja transportu materiałów (sieć własnych wytwórni mas bitumicznych)
 • dalszy rozwój budownictwa niskoemisyjnego i zrównoważonego (Unihouse S.A), co w znacznym stopniu przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez: ograniczenie emisji CO2, który powstaje przy produkcji stali i cementu, wiązanie CO2 na wiele lat w drewnie używanym do produkcji budynków oraz zmniejszenie ilości energii niezbędnej do utrzymania budynków w trakcie ich eksploatacji.

Grupa Unibep jest gotowa, by włączyć się w transformację energetyczną w Polsce i realizować inwestycje niskoemisyjne, służące poprawie efektywności energetycznej. 

Więcej w raporcie zrównoważonego rozwoju - TUTAJ 

Wymagania dla podwykonawców w zakresie Ochrony Środowiska - załącznik do umowy: