Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce UNIBEP SA ze wskazaniem rodzaju akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia.

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim  informuje, że na dzień ogłoszenia tj. na dzień 16.05.2019 r. ogólna liczba akcji wynosi 35 070 634, w tym:

  • 27 227 184 – akcji na okaziciela serii A
  • 6 700 000 – akcji na okaziciela serii B
  • 1 048 950 – akcji na okaziciela serii C
  • 94 500 – akcji na okaziciela serii D

Liczba głosów z w/w akcji wynosi 35 070 634.