Zarząd UNIBEP S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), w związku z nabyciem w ramach skupu akcji własnych 1.000.000 akcji własnych przez Spółkę i przekroczeniem 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.