W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. informującego o zawarciu umowy inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie, Zarząd UNIBEP S.A (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 26 października 2018 r. Zmiany Umowy inwestycyjnej (Zmiana Umowy, Umowa Inwestycyjna), mocą której Strony Umowy postanowiły uchylić w/w umowę inwestycyjną i zastąpić ją nową treścią.

Załączniki: