Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. w godzinach popołudniowych otrzymał zawiadomienie od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (PKO OFE) reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (Towarzystwo) o przekroczeniu - w wyniku rozliczenia w dniu 4 czerwca 2018 r. transakcji nabycia akcji Spółki w liczbie 346 489 sztuk (Transakcja) - progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że bezpośrednio przed dniem Transakcji, tj. na dzień 1 czerwca 2018 r. PKO OFE posiadał 1 752 267 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1 752 267 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). W rezultacie Transakcji nabycia akcji Emitenta PKO OFE, na dzień 4 czerwca 2018 r. posiadał łącznie 2 098 756 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 5,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 2 098 756 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 5,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki: