W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych Unibep S.A. (Spółka, Emitent) dotyczących sporu z Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig) związanego z realizacją przez Emitenta na rzecz Jessheim Bolig w latach 2012 – 2013 inwestycji budowlanej polegającej na budowie 5 budynków modułowych w miejscowości Jessheim (Norwegia), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. powziął informację o wydaniu przez Eidsivating lagmannsrett (tj. norweski sąd II instancji) wyroku w sprawie sądowej prowadzonej z powództwa Unibep S.A. i Jessheim Bolig (powództwo wzajemne), na mocy którego Emitent zobowiązany został do zapłaty na rzecz Jessheim Bolig kwoty ok. 19,1 mln NOK tj. ok. 8,3 mln PLN (kwota główna) powiększonej o wysokość odsetek w kwocie ok. 4,2 mln NOK (tj. 1,8 mln PLN) oraz kosztów postępowania w wysokości ok. 4,8 mln NOK tj. ok. 2,1 mln PLN za postępowanie przed sądem I instancji i dodatkowo ok. 4,7 mln NOK, tj. ok 2,0 mln PLN z tytułu kosztów postępowania przed sądem apelacyjnym.

Załączniki: