W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyboru Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (Deloitte) jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że działając w oparciu o zalecenia odnoszące się do interpretacji przepisów aktualnie obowiązującej Ustawy o biegłych rewidentach (…) (Ustawa) w zakresie dwuletniego okresu obowiązywania pierwszej umowy z audytorem, w dniu 27 października 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę dotyczącą rozszerzenia, dokonanego przed wejściem w życie Ustawy, wyboru Deloitte na audytora Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej również na rok 2018.

Załączniki: