Zarząd Unibep S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie § 18 ust. 2, § 18 ust. 3, § 18 ust. 4, § 18 ust. 5 oraz § 32 ust. 1. Zmiany Statutu zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.