W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) prostuje popełnioną omyłkę wskazując, iż w dniu 16 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania następujących osób w skład Zarządu kolejnej tj. V kadencji, trwającej 3 lata:
1. Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu
2. Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu
3. Pan Marcin Piotr Drobek – Wiceprezes Zarządu
4. Pan Jan Piotrowski – Członek Zarządu.
W pozostałym zakresie raport bieżący nr 24/2017 nie ulega zmianom.