By dawać radość

Decyzją właścicieli Unibep SA Fundacja Grupy Unibep Unitalent została powołana do życia 13 czerwca 2017 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym fundacja została zarejestrowana 6 września 2017 r.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działania Grupy Unibep, w tym na terenie województwa podlaskiego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Innymi celami Fundacji są: promowanie postaw proprzedsiębiorczych i proaktywnych, edukowanie, rozwijanie i wspieranie talentów biznesowych i innych oraz promocja i organizacja wolontariatu pracowniczego. 

Poprzez codzienną działalność pragniemy dawać radość pracownikom Grupy Unibep i zdolnym młodym ludziom, z którymi będziemy pracowali.

Fundację Grupy Unibep Unitalent założyły trzy spółki z Grupy Unibep: Unibep SA, Unidevelopment SA oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o.

Przedstawiciele tych firm tworzą zgromadzenie fundatorów. Nad realizacją programu fundacji czuwa siedmioosobowa Rada Fundacji, zaś zarząd fundacji jest odpowiedzialny za bieżącą działalność fundacji.  

 

 

Statut Fundacji Grupy Unibep Unitalent